Hlavná stránka Aktuálne projekty
Aktuálne projekty CRD FU SAV

Centrum rozvoja doktorandov Fyzikálneho ústavu SAV realizuje a podieľa sa na týchto projektoch:

 

 Názov projektu: Centrum rozvoja doktorandov. Vzdelávanie založené na vedeckých poznatkoch.

 Kód ITMS: 26110230006

 

 Hl.partner/realizátor: Fyzikálny ústav SAV

 Obdobie realizácie: 04/2010 - 03/2013

 

 Operačný program: 2610003 OP Vzdelávanie

 Prioritná os: 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

 Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

 Kód výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO

 

 Financovanie: Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ